ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Akt.) célja, hogy a LA-IR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (cím: 4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 13., cégjegyzékszám szám: 15-06-083828., adószám: 25672705-2-15., a továbbiakban: LA-IR Bt.) adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – megfelelően rögzítse. Jelen Akt. a Munkavállalók vonatkozásában csak az applikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó munkaviszonyok/ munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében megadott adatok kezelésére terjed ki. Az Akt. kiemelt célja továbbá, hogy az érintettek részére - a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - könnyen hozzáférhető formában tömör, átlátható, érthető, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelését illetően.

1. Értelmező rendelkezések – Mi mit jelent?

a.) Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai:

a/1.) személyes adat: a Személyes adat kapcsán érintettre vonatkozó bármely információ.

a/2.) nem személyes adat: bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

b.) Az Adatkezelő adatkezelésében érintett személyek:

b/1.) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Nem személyes adatok Személyes adatok

Magyarázat: Az Akt. kapcsán Adatkezelő első sorban az LA-IR Bt. Emellett Adatkezelőnek minősülhet még az LA-IR Bt-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl.: megbízás) álló személy (a továbbiakban együtt: Munkavállaló).

b/2.) Felhasználó: A honlapot nem Ügyfélként használó természetes személy.

Magyarázat: Ha úgy használod a honlapot, hogy még nem regisztráltál az applikációban és nem is az iránt érdeklődsz, akkor Felhasználónak minősülsz.

b/3.) Ügyfél: LA-IR Bt. applikációs szolgáltatását igénybe vevő, illetve azzal kapcsolatosan érdeklődő, ajánlatot kérő, vagy ajánlatot tevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Magyarázat: Ha igénybe veszed az LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásait, valamint, ha azzal kapcsolatban érdeklődsz, illetve ajánlatot kérsz az LA-IR Bt-től, vagy azzal kapcsolatban ajánlatot teszel az LA-IR Bt-nek, akkor Ügyfélnek minősülsz.

b/4.) Munkavállaló: a LA-IR Bt-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási jogviszonyban) álló személy.

Magyarázat: Ha a LA-IR Bt-nek, vagy a LA-IR Bt. megbízásából dolgozol, akkor Te Munkavállalónak minősülsz.

b/5.) Személyes adat kapcsán érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Akt. értelmezése során Személyes adat kapcsán érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. A Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználók, Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Magyarázat: Személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

 • Felhasználó/ Ügyfél/ Munkavállaló vagy, és Veled kapcsolatba hozható olyan információkat adsz át a LA-IR Bt. részére, amelyek alapján téged azonosítani lehet;
 • egy másik Felhasználó/ Ügyfél/ Munkavállaló ad át ilyen adatokat a LA-IR Bt-nek

b/6.) Nem személyes adat kapcsán érintett: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható. A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználók, Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

Magyarázat:

Nem személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

 • Felhasználó/ Ügyfél/ Munkavállaló vagy, és rád vonatkozó olyan információkat adsz át a LA-IR Bt. részére, amelyek alapján Téged nem lehet azonosítani;
 • Egy másik Felhasználó/ Ügyfél/ Munkavállaló ad át ilyen adatot a LA-IR Bt-nek

A fentiek mellett Nem személyes adat kapcsán érintett lehet még az általad képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha:

 • Te
 • vagy egy másik Felhasználó/ Ügyfél/ Munkavállaló

rá vonatkozó adatot adtok át a LA-IR Bt-nek.

Mielőtt tovább olvasol, nézd meg, hogy melyik csoportba tartozol! Fontos, hogy egyszerre akár több csoport tagja is lehetsz. A nyilak az adatok mozgását jelzik.

c.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos tevékenységek:

c/1.) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

Magyarázat: Adatfeldolgozásról a gyakorlatban akkor beszélünk, ha az LA-IR Bt. megbíz egy külsős céget, személyt stb. azzal, hogy az általa kezelt adatokkal valamilyen adatkezelési műveletet végezzen el. Ilyen lehet pl. az adatok rendszerezése, csoportosítása, egységes adatbázisba átültetése, de ilyennek minősülhet akár az adatok alapján a könyvelési feladatok elvégzése is.

c/2.) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.

Magyarázat: Jelen esetben minden olyan tevékenység adatkezelésnek minősül, amit az Adatkezelő a neki átadott adatokkal végez el.

c/3.) hozzájárulás: a Személyes adat kapcsán érintett, vagy a Nem személyes adat kapcsán érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez.
Jelen Akt. vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló azon nyilatkozata is, amiben kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek, és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja kezelni minden további intézkedés nélkül (még akkor is, ha azok nem az adatokat átadó Felhasználóra, Ügyfélre, vagy Munkavállalóra vonatkoznak).

Magyarázat: Hozzájárulásnak minősül az a nyilatkozat:

 • amiben hozzájárulsz az általad Adatkezelőnek átadott személyes és/ vagy nem személyes adataid kezeléséhez;
 • amiben kijelented, hogy az általad Adatkezelőnek átadott, de másra vonatkozó személyes és nem személyes adatokat jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával adtad át. Ebben a nyilatkozatban azt is garantálod az Adatkezelőnek, hogy ezeket az adatokat az applikációs szolgáltatások nyújtása során, valamint azokkal kapcsolatban jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával kezelheti, és ehhez további intézkedést nem kell tennie

c/4.) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Magyarázat: Adatmegsemmisítés pl. az adatokat tartalmazó pendrive, vagy papírok megsemmisítése.

c/5.) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Magyarázat: Adattörlés pl. az adatok törlése a pendriveról, úgy hogy azokat már nem lehet visszaállítani.

d.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos egyéb fogalmak:

d/1.) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

d/2.) szerződés: az LA-IR Bt. és az Ügyfél által létrehozott, az LA-IR Bt-hez és az Ügyfélhez köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, ami - az irányadó jogszabályokon túl - a LA-IR Bt. és az Ügyfél applikációs szolgáltatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározza.

Magyarázat: Az a szerződés, amit Ügyfélként a LA-IR Bt-vel kötsz.

d/3.) munkaszerződés: a LA-IR Bt. és a Munkavállaló által létrehozott, a LA-IR Bt-hez és a Munkavállalóhoz köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amellyel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt hoznak létre.

Magyarázat: Az a szerződés, amit Munkavállalóként az LA-IR Bt-vel kötsz

d/4.) applikáció: az a dogGo elnevezésű applikáció, amelyen keresztül LA-IR Bt. az applikációs szolgáltatást nyújtja.

Magyarázat: Az az applikáció, amelyen keresztül a LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásait igénybe tudod venni.

d/5.) applikációs szolgáltatás: az LA-IR Bt által, a szerződés teljesítése keretében, az applikáción keresztül nyújtott szolgáltatás.

Magyarázat: Az a szolgáltatás, amit az LA-IR Bt. a szerződés alapján az Ügyfél részére nyújt az applikáción keresztül.

d/6.) hírlevél adatbázis: az Adatkezelő által üzemeltetett, első sorban e-mailcímeket tartalmazó zárt adatállomány, amelynek célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevelek címzettjeihez, illetve jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek hosszú távú tárolása és rendszerezése.

d/7.) honlap: az adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, amelyek a tárhelyen (szerver oldal) vannak elhelyezve. Jelen Akt. alkalmazásában honlap alatt értjük a http://doggoapp.hu/ weboldalt, illetve az LA-IR Bt. által az applikációs szolgáltatás nyújtásához használt bármely más weboldalt.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok – Milyen jogszabályok szerint kezeli az adatokat az Adatkezelő?

2.1. Adatkezelő jelen Akt-t – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • Magyarország Alaptörvénye;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.);
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

3. Az adatkezelés célja – Miért kezel adatokat az Adatkezelő?

3.1. Az adatkezelés célja Felhasználók és Ügyfelek esetében:

 • Felhasználó, vagy Ügyfél által kért tájékoztatás megadása;
 • Ügyfél – szerződés létrejöttéhez és a szerződés teljesítéshez szükséges – azonosítása;
 • LA-IR Bt. szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk és iratok begyűjtése, feldolgozása és a szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása;
 • A szerződésszerű teljesítés dokumentálása;
 • az Ügyfél hozzájárulása esetén a hírlevél adatbázisba történő felvétel, illetve a hírlevelek kiküldéséhez szükséges adatok nyilvántartása;
 • Statisztikai kimutatások készítése, illetve LA-IR Bt. marketing tevékenységének, applikációjának és honlapjának fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján (pl.: látogatók száma, Felhasználók honlapon folytatott kapcsolatos tevékenysége stb.);
 • Adatkezelőt érintő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

3.2. Az adatkezelés célja Munkavállalók esetében:

 • a Munkavállaló – munkaszerződés létrejöttéhez és a munkaszerződés teljesítéshez szükséges – azonosítása;
 • az illetékes hatóságok felé a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások és kifizetések, illetve egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

4. A kezelt adtok köre – Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

4.1. Felhasználók esetében:

4.1.1. A honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment Felhasználó honlapon végzett tevékenységéről, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számítógépének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok). A cookiek használatáról Felhasználók a honlap használatakor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra. A cookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez is szükséges. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében, és nem tartalmaz vírust.

A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, - illetve a 8.1 pontban megjelölt egyéb személyek - rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag az applikáció és a honlap fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához, illetve statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

Magyarázat: Az Adatkezelő szeretné a szolgáltatásait úgy fejleszteni, hogy azokat a legkönnyebb és legkényelmesebb módon lehessen igénybe venni. Éppen ezért a honlap a működés során alkalmaz úgynevezett cookiekat. A cookiek kisméretű szövegfájlok, amiket az oldal a beleegyezésed esetén elhelyez a számítógépeden (de nem okoznak semmilyen problémát, vagy károsodást). Ezt követően a honlap tudja figyelni, hogy a számítógépeden keresztül mit nézel meg a honlapon. Fontos, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő csak arra használja, hogy statisztikákat készítsen és fejlessze a honlapot, az applikációt, illetve a marketing tevékenységét.

4.2. Ügyfelek esetében:

4.2.1. A honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment az Ügyfél honlapon végzett tevékenységéről, és lehetővé teszik az Ügyfél számítógépének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok). A cookie-k használatáról az Ügyfelek a honlap használatakor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra. A cookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez is szükséges. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt az Ügyfél számítógépében, és nem tartalmaz vírust.

A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, - illetve a 8.1 pontban megjelölt egyéb személyek - rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag a honlap és az applikáció fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához, illetve statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

Magyarázat: Az Adatkezelő szeretné a szolgáltatásait úgy fejleszteni, hogy azokat a legkönnyebb és legkényelmesebb módon lehessen igénybe venni. Éppen ezért a honlap a működés során alkalmaz úgynevezett cookiekat. A cookiek kisméretű szövegfájlok, amiket az oldal a beleegyezésed esetén elhelyez a számítógépeden (de nem okoznak semmilyen problémát, vagy károsodást). Ezt követően a honlap tudja figyelni, hogy a számítógépeden keresztül mit nézel meg a honlapon.
Fontos, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő csak arra használja, hogy statisztikákat készítsen és fejlessze a honlapot, az applikációt, illetve a marketing tevékenységét.

4.2.2. Az Ügyfél telefonon, postai úton, vagy e-mailben érdeklődhet LA-IR Bt. szolgáltatásairól.

a.) A telefonos érdeklődés: Amennyiben az érdeklődés során a választ Adatkezelő meg tudja adni, abban az esetben Adatkezelő rendszerében adat nem kerül rögzítésre, adatkezelés nem történik.

Amennyiben az Adatkezelő a kért információkat az érdeklődés során nem tudja megadni, és az Ügyfél telefonos visszahívásra, postán, vagy e-mailben megküldött válaszra tart igényt, abban az esetben meg kell adnia az alábbi adatokat:

 • név
 • telefonszám/ postacím/ e-mailcím;
 • az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás).

b.) A postai és e-mail érdeklődés: Ha az Ügyfél az érdeklődés kapcsán telefonos visszahívásra tart igényt, akkor az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név
 • telefonszám
 • az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás).

Ha az Ügyfél az érdeklődés kapcsán postai/ e-mail válaszra tart igényt, akkor az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név
 • az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás).

A fentiek mellett ilyen esetben az Adatkezelő az Ügyfél postacímét/ e-mailcímét is kezeli (Amennyiben a postacím/ e-mailcím az érdeklődés során nem került megadásra, abban az esetben az Ügyfélnek azt külön meg kell adnia).

4.2.3. A LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi személyes, valamint nem személyes adatok megadása mellett lehetséges.

4.2.3.1. Az applikációban való regisztráció során megadandó adatok:

 • Ügyfél neve
 • Ügyfél címe/székhelye
 • Ügyfél születési ideje és ezáltal kora
 • Ügyfél neme
 • Ügyfél telefonszáma
 • Ügyfél e-mailcíme
 • Ügyfél kutyájának neve
 • Ügyfél kutyájának születési ideje és ezáltal kora
 • Ügyfél kutyájának neme
 • Ügyfél kutyájának ivartalanítására vonatkozó információ
 • Ügyfél kutyájának fajtája
 • Ügyfél kutyájának mérete
 • Ügyfél kutyájának viselkedési jellemzői
 • kutyasétáltatás jellemző helyszíne
 • kutyasétáltatás jellemző időpontja
 • Bemutatkozás
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok

4.2.3.2. Az applikáció használata során megadandó adatok:

 • Helyzetmeghatározás adatai, amelyeket az applikáció használata esetén az applikáció folyamatosan használ (akkor is amikor az alkalmazás a háttérben fut/background location)
 • Az applikáció használata során tett séták adatai (tartam, helyszín stb.), amelyet az applikáció naplóz
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok.

4.2.4. A regisztráció során és az applikáció használata során megadott alábbi adatok más Ügyfelek számára is láthatók az applikációban. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ezen adatai más Ügyfelek számára való hozzáférhetővé tételéhez, figyelemmel arra, hogy azok az applikációs szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek.

 • Ügyfél neve
 • Ügyfél címe/székhelye
 • Ügyfél születési ideje és ezáltal kora
 • Ügyfél neme
 • Ügyfél telefonszáma
 • Ügyfél e-mailcíme
 • Ügyfél kutyájának neve
 • Ügyfél kutyájának születési ideje és ezáltal kora
 • Ügyfél kutyájának neme
 • Ügyfél kutyájának ivartalanítására vonatkozó információ
 • Ügyfél kutyájának fajtája
 • Ügyfél kutyájának mérete
 • Ügyfél kutyájának viselkedési jellemzői
 • kutyasétáltatás jellemző helyszíne
 • kutyasétáltatás jellemző időpontja
 • Bemutatkozás
 • Helyzetmeghatározás adatai, amelyeket az applikáció használata esetén az applikáció folyamatosan használ. (akkor is amikor az alkalmazás a háttérben fut/background location)

4.2.5. A LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásainak igénybevétele során az Ügyfelek üzeneteket küldhetnek egymásnak. Az üzenetek vonatkozásában Adatkezelő csak az üzenetek tárolását, illetve továbbítását végzi, az üzenetek tartalmát nem ismeri, illetve ismerheti meg.

4.2.6. A Felhasználó és az Ügyfél a LA-IR Bt. honlapján, valamint az Ügyfél a LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásainak igénybevétele során feliratkozhat a LA-IR Bt. hírlevél-listájára. A hírlevél adatbázisban az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

A hírlevél adatbázisban az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 • Név
 • E-mail cím

4.3. Munkavállalók esetében:

4.3.1. A LA-IR Bt. a Munkavállalók és a munkaviszony vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli, illetve kezelheti:

 • Név
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • Adószám
 • Személyi igazolvány száma
 • Taj szám
 • bankszámlaszám
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • végzettségre, képesítésre, képzettségre vonatkozó adatok
 • munkabérre/ díjazásra, illetve bér- adó- és járulékfizetésre vonatkozó adatok
 • esetleges hatósági tájékoztatásban szereplő adatok.

4.4. Adatvédelemhez való jog és a választás lehetősége

Felhasználóként és Ügyfélként megválaszthatod, hogy milyen információkat osztasz meg velünk. Természetesen a szerződésünk teljesítéséhez szükségünk van egyes információkra. Ehhez azonban nem mindig szükséges minden adat, amelyet a rendelkezésünkre bocsátasz. A következő lépéseket teheted meg annak érdekében, hogy kevesebb információt közölj magadról:

 • Sütik: További kiegészítőket telepíthetsz a böngésződbe, amelyek blokkolják a felesleges sütiket. Ha így teszel, akkor például nem fogsz látni érdeklődésen alapuló hirdetéseket.
 • Hirdetés: Ha nem szeretnél hírleveleket kapni tőlünk, bármikor leiratkozhatsz. Ebben az esetben nem tudunk majd tájékoztatni Téged az applikáció újdonságairól.
 • Adatmegosztás megtagadása: Sajnáljuk, ha egyáltalán nem akarsz információkat megosztani velünk. Ebben az esetben nem tudunk meggyőzni arról, hogy milyen kiváló a termékünk, illetve a LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásainak igénybevétele sem lesz lehetséges

5. Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogon kezel adatokat az Adatkezelő?

5.1. Személyes adatok esetében: Az Adatkezelő adatkezelési jogköre a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásán alapul.A hozzájárulását a Személyes adat kapcsán érintett bármikor visszavonhatja

Egyes személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Személyes adat kapcsán érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A fentiek mellett egyes személyes adatok (pl.: könyvvezetéshez szükséges adatok) kezelését jogszabály is előírja.

Magyarázat

Az Adatkezelő azért kezelhet rád vonatkozó személyes adatokat, mert:

 • Te, mint Személyes adat kapcsán érintett ehhez hozzájárultál. A hozzájárulást bárikor visszavonhatod;
 • ezekre az adatokra olyan általad kért lépések megtétele miatt van szükség, amik egy köztetek létrejövő szerződés megkötéséhez szükségesek;
 • ezekre az adatokra egy köztetek létrejövő szerződés teljesítése miatt van szükség
 • az Adatkezelő számára az adatkezelést jogszabály írja elő/ teszi lehetővé.

5.2. Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés Felhasználó, Ügyfél vagy Munkavállaló azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő jogszerűen kezelheti.

Magyarázat: Az Adatkezelő azért kezelhet nem személyes adatokat, mert Te, mint Felhasználó, Ügyfél vagy Munkavállaló úgy nyilatkoztál, hogy azokat jogszerűen kezelheti, azaz nem esnek pl.: üzleti titok, védett ismeret stb. kategóriába

6. Az adatkezelés folyamata – Hogyan és meddig kezeli az adatokat az Adatkezelő?

6.1. Felhasználók által megadott adatok kezelése:

6.1.1. A cookie-k által rögzített adatok kezelése:
A cookie-k által rögzített tevékenységi adatok Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg

Magyarázat: Ha a honlapon található cookie-k rögzítették az IP-címedet, illetve a honlapon végzett tevékenységedet, akkor az ezzel kapcsolatos adatokat Adatkezelő egy informatikai kóddal védett rendszerben helyezi el. Az adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg a számára lényeges statisztikai, fejlesztési, vagy marketing információkat meg nem szerzi. Az adatok kezelésének szükségességét adatkezelő 3 évente újra megvizsgálja.

6.2. Az Ügyfél által megadott adatok kezelése:

6.1.2. A hírlevél adatbázisban nyilvántartott adatok kezelése:

A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezelő honlapján önkéntes, egyoldalú és kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat a következő adatainak hírlevél adatbázisban történő rögzítéséhez: név és e-mail cím.
A hírlevél adatbázis adatai egy elkülönült zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a hírlevél adatbázisban szereplő adatállományt nyilvánosságra nem hozza, illetve nem adja ki illetéktelen harmadik személyek számára. A hírlevél adatbázisban rögzített, Felhasználóhoz és Ügyfélhez kapcsolódó adatok a Felhasználó és az Ügyfél egyedi leiratkozását követően a lehető legrövidebb idő alatt törlésre kerülnek az Adatkezelő hírlevél adatbázisából.

Magyarázat: Az Adatkezelő honlapján feliratkozhatsz a LA-IR Bt. hírlevelére. Az itt megadott adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és nem adja ki másoknak. Ha a továbbiakban nem szeretnél Adatkezelőtől hírleveleket kapni, akkor bármikor leiratkozhatsz. Ilyen esetben Adatkezelő az adataidat a lehető legrövidebb időn belül törli.

6.2.1. A cookie-k által rögzített adatok kezelése:
A cookie-k által rögzített tevékenységi adatok Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Magyarázat: Ha a honlapon található cookie-k rögzítették az IP-címedet, illetve a honlapon végzett tevékenységedet, akkor az ezzel kapcsolatos adatokat Adatkezelő egy informatikai kóddal védett rendszerben helyezi el. Az adatokat Adatkezelő addig kezeli, amíg a számára lényeges statisztikai, fejlesztési, vagy marketing információkat meg nem szerzi. Az adatok kezelésének szükségességét adatkezelő 3 évente újra megvizsgálja.

6.2.2. Az érdeklődés során megadott adatok kezelése: Az Ügyfelek telefonon, postai úton, vagy e-mailben, érdeklődhetnek LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásairól.

Amennyiben a telefonos érdeklődés során az Adatkezelő a választ egyből meg tudja adni, akkor adatkezelés nem történik.

Ha az Adatkezelő a választ egyből nem tudja megadni, vagy az Ügyfél postai úton, vagy emailben érdeklődik, abban az esetben az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatok kezelése az Ügyfél által kért, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükséges.

Ha az érdeklődést követően az Adatkezelő és az Ügyfél között szerződés jön létre, és az adott adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy hasznosak, abban az esetben Adatkezelő az Ügyfél hozzájárulását kéri az adatkezeléshez. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, akkor Adatkezelő az érdeklődés során megadott adatokat törli, vagy megsemmisíti.

Az érdeklődés során megadott adatok Adatkezelő részére történő átadásukat követően Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, abban az esetben azokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükség esetén zárható tárolóhelyen, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Magyarázat: Három féle módon érdeklődhetsz LA-IR Bt. informatikai szolgáltatásairól: telefonon, postán, vagy e-mailben. Ha Adatkezelő telefonon nem tud Neked egyből választ adni, akkor a megadott adataidat azért kezelheti, mert ezek kellenek ahhoz, hogy megadja a választ, amit kértél. Ugyanez a helyzet a postai, vagy az e-mailes érdeklődések esetén is. Ha az érdeklődés után szerződést kötsz az LA-IR Bt-vel, akkor az Adatkezelő megkérhet Téged arra, hogy az adataid kezeléséhez járulj hozzá. Ha viszont szerződés nem jön létre, akkor az Adatkezelő törli, vagy megsemmisíti az adataidat.
Az Adatkezelő az elektronikusan rögzített adatokat informatikai kóddal védett rendszerben, a papír alapon rögzített adatokat biztonságos helyiségben és tárolóhelyen tárolja egészen addig, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul.

6.2.3. Az applikációs szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a regisztráció és az applikáció használata során megadott adatok kezelése: Ezeket az adatokat az Ügyfél az applikációban adhatja meg. Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő minden esetben az Ügyfél hozzájárulását kéri. Az így megadott adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.
Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, abban az esetben azokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükség esetén zárható tárolóhelyen, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg. Amennyiben az adatokat az Adatkezelő jogszabályi előírás (pl.: könyvvezetési kötelezettség stb.) alapján kezeli, abban az esetben azokat a jogszabályban meghatározott ideig tartja nyilván és kezeli.

Magyarázat: Ahhoz, hogy az LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásait igénybe vedd, meg kell adnod a fent említett adatokat. Az Adatkezelő az ilyen elektronikusan rögzített adatokat informatikai kóddal védett rendszerben, a papír alapon rögzített adatokat biztonságos helyiségben és tárolóhelyen tárolja, egészen addig, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul. A tárolás és kezelés szükségességét az Adatkezelő 3 évente ismét megvizsgálja. Ha viszont az Adatkezelő azért kezeli az adatokat, mert jogszabály írja elő neki (pl.: a könyvvezetéshez kapcsolódó adatok), akkor az adatokat a jogszabályban meghatározott ideig kezeli és tárolja.

6.2.4. A hírlevél adatbázisban nyilvántartott adatok kezelése:

Az Ügyfél a honlap, illetve az Adatkezelő applikációs szolgáltatásának igénybevétele során önkéntes, egyoldalú és kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat a következő adatainak hírlevél adatbázisban történő rögzítéséhez: név és e-mail cím. A hírlevél adatbázis adatai egy elkülönült zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a hírlevél adatbázisban szereplő adatállományt nyilvánosságra nem hozza, illetve nem adja ki illetéktelen harmadik személyek számára. A hírlevél adatbázisban rögzített, Ügyfélhez kapcsolódó adatok az Ügyfél egyedi leiratkozását követően a lehető legrövidebb idő alatt törlésre kerülnek az Adatkezelő hírlevél adatbázisából.

Magyarázat: A honlap használata, illetve a LA-IR Bt. applikációs szolgáltatásainak igénybevétele során feliratkozhatsz a LA-IR Bt. hírlevelére. Az itt megadott adatokat Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és nem adja ki másoknak. Ha a továbbiakban nem szeretnél Adatkezelőtől hírleveleket kapni, akkor bármikor leiratkozhatsz. Ilyen esetben Adatkezelő az adataidat a lehető legrövidebb időn belül törli

6.4. A Munkavállalók által megadott és a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelése:

A Munkavállaló által megadott adatok kezelésének elsődleges célja a munkaszerződés létrehozása és teljesítése, illetve a Munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítésekor a Munkavállalótól, a munkaviszony fennállása alatt pedig a Munkavállalótól, saját szervezetéből, illetve az illetékes hatóságoktól szerzi be a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokat.

Ezek az adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.
A fentiek mellett a papír alapon beérkezett, vagy rögzített adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükség esetén zárható tárolóhelyen, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja kizárólag a Munkavállaló hozzájárulása, Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.
Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezés, vagy felhatalmazás, Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli, illetve őrzi meg.

Magyarázat: A munkaviszonnyal kapcsolatos fenti elektronikus adatokat az Adatkezelő informatikai kóddal védett rendszerben tárolja. Ha az adatok papír alapon állnak rendelkezésre, akkor azokat adatkezelő rendszerezetten, biztonságos helyiségben, illetve szükség esetén zárható tárolóhelyen őrzi. Ha az Adatkezelő csak azért kezelheti az adatokat, mert Te, mint Munkavállaló ahhoz hozzájárultál, akkor 3 évente felül kell vizsgálnia azt, hogy továbbra is szükséges-e az adatok kezelése. Ha olyan adatokról van szó, amiket Adatkezelő jogszabály alapján kezel, akkor azokat addig kezeli, amíg a jogszabály előírja részére.

7. Adatbiztonság – Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt adatokat?

7.1. Adatkezelő a 4. pontban meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja, és adatvédelmi szempontból biztonságos, informatikai algoritmussal védett, zárt szoftverekkel kezeli.
A papír alapon rendelkezésre álló adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükség esetén zárható tárolóhelyen rendszerezetten őrzi.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokat - mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során - a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja.

Magyarázat: Adatkezelő a nála lévő elektronikus adatokat informatikai kóddal védett rendszerben tárolja, és a kezelésük során csak olyan szoftvert alkalmaz, ami szintén ilyen kóddal védett. A papír alapú iratokat Adatkezelő biztonságos helyiségben, elzártan tárolja. Adatkezelő megóvja az adatokat attól, hogy azokat jogosulatlan személy megismerje/ megismerhesse, azok megváltozzanak, elérhetetlenek legyenek, vagy megsemmisüljenek

8. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók köre – Kik kezelik az LA-IR Bt. részére átadott adatokat?

8.1. Adatkezelő: A 4. pontban meghatározott adatok kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag LA-IR Bt., valamint az LA-IR Bt-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (a továbbiakban együtt: Adatkezelő). Az Adatkezelő az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, az adatokat a 3. pontban meghatározott célú felhasználáson túl nem használja fel.

Magyarázat: Az LA-IR Bt. részére átadott adatokat kizárólag az LA-IR Bt., az ő dolgozói, illetve a vele ehhez hasonló kapcsolatban állók kezelhetik. Az adatkezelés során mindannyian csak az adatkezelés céljának megfelelően járhatnak el.

8.2. Adatfeldolgozó: Adatkezelő egyes jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében Adatfeldolgozókat alkalmaz.

8.2.1. Adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat az alábbi tárhely szolgáltató (a továbbiakban: Tárhely szolgáltatók) által biztosított tárhelyen tárolja:

név: Amazon Web Services Inc.
képviselő: a cégjegyzék adatai alapján képviseletre jogosult személy
cím: 1200 12th Avenue South Suite 1200 Seattle, WA 98144 Egyesült Államok

név: Firebase - Google LLC
képviselő: a cégjegyzék adatai alapján képviseletre jogosult személy
cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States

név: Twilio - Twilio Inc.
képviselő: a cégjegyzék adatai alapján képviseletre jogosult személy
cím: 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States

név: Google Cloud - Google LLC
képviselő: a cégjegyzék adatai alapján képviseletre jogosult személy
cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, United States

név: Render - Render Services Inc.
képviselő: a cégjegyzék adatai alapján képviseletre jogosult személy
cím: 3611 S Iron St, Chicago, IL 60609-1322 United States

Adatkezelő részére átadott adatok kapcsán Tárhely szolgáltatók kizárólag az adatok tárolását biztosítják, egyéb adatkezelési műveletet nem végeznek. Tárhely szolgáltatók az adatok tárolásához szükséges tárhelyet az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig biztosítják.

8.2.2. Adatkezelő jogszabályban meghatározott könyvvezetési kötelezettségnek teljesítése érdekében az alábbi könyvelőt (a továbbiakban: Könyvelő) alkalmazza:

név: Deák Gábor E.V.
cím: 4400 Nyíregyháza, Szalag utca 4/22

Adatkezelő Könyvelő részére kizárólag a könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat adja át. Könyvelő az így átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja.

8.2.3. Adatkezelő a jogszabályban meghatározott egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzésével az alábbi üzemorvost (a továbbiakban: Üzemorvos) bízza meg:

név: Dr. Nagy Gabriella
cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.

Adatkezelő az Üzemorvos részére kizárólag az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokat adja át.
Üzemorvos az Adatkezelőtől kapott adatokat az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, illetve az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges és a jogszabály által előírt ideig tárolja

Magyarázat: Az LA-IR Bt. részére a fenti Tárhely szolgáltató biztosítja a tárhelyet. Tárhely szolgáltató a tárolt adatokat nem látja és azokkal egyéb adatkezelési műveletet nem tud végezni. Az adatok addig maradnak a tárhelyen, amíg Tárhely szolgáltató és az LA-IR Bt. közötti szerződés előírja. Külön is felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a tárhely szolgáltatás egyes esetekben az EGT-n kívüli államban folyik!

Az LA-IR Bt. a fenti Könyvelőt alkalmazza a könyvvezetési feladatok elvégzéséhez. Ahhoz, hogy a Könyvelő a jogszabályoknak megfelelően tudja ellátni a feladatát, meg kell, hogy kapja az ehhez szükséges adatokat, amiket Adatkezelő ad át neki. Az ilyen adatokat a Könyvelő addig tárolja, amíg a jogszabály előírja neki.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a fenti Üzemorvos végzi, aki ehhez adatokat kap Adatkezelőtől. Az adatokat Üzemorvos a vizsgálat elvégzéséhez és az LA-IR Bt-vel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, vagy addig kezeli, amíg jogszabály előírja neki.

8.2.4. Adatkezelő a részére átadott egyes adatokat a következő eszköz útján tárolja és kezeli: Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok:

 • név: MailChimp
  képviselő: a cégjegyzékben képviselőként megjelölt személy
  cím: cégjegyzékben megadott cím

Magyarázat: Adatkezelő egyes adatok tárolásához és kezeléséhez a fenti eszközt használja. Az eszköz tulajdonosai és üzemeltetői kizárólag olyan tevékenységet végeznek, ami ahhoz szükséges, hogy Adatkezelő az adatokat az eszköz által tárolni és kezelni tudja. Ezt a tevékenységet pedig addig folytatja, amíg az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése miatt szükséges. Külön is felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az eszközök által végzett adatkezelési műveletek EGT-n kívüli államban folynak!

9. A Személyes adat kapcsán érintettek és a Nem személyes adat kapcsán érintettek jogai – Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatban?

9.1. Hozzáféréshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa. Kérhetik továbbá azt is, hogy a rájuk vonatkozó egészségügy dokumentációba betekinthessenek, arról kivonatot, vagy másolatot készíthessenek.

Magyarázat: Bármikor kérhetsz információt arról, hogy az Adatkezelő milyen adatodat kezeli. Információt kérhetsz még az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Megkérheted az Adatkezelőt arra is, hogy engedje meg, hogy a rád vonatkozó egészségügyi dokumentációt megnézd, arról kivonatot, vagy másolatot készíts.

9.2. Helyesbítéshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki.

Magyarázat: Ha egy rád vonatkozó adat hibás, vagy hiányos, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő azt javítsa, vagy egészítse ki.

9.3. Korlátozáshoz, törléshez és megsemmisítéshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kezelésének korlátozását, illetve az ilyen adatok törlését vagy megsemmisítését (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat).

Magyarázat: Bármikor kérheted a rád vonatkozó adatok adatkezelésének korlátozását, vagy az adatok törlését vagy megsemmisítését is.

9.4. Az Adatkezelő a fentiek szerinti kérelmeket a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon – belül köteles teljesíteni, vagy az elutasítás tényéről, indokairól, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről a fenti személyeket/ szervezeteket tájékoztatni.

Magyarázat: A kérelmedre legkésőbb a megérkezésétől számított 25 napon belül választ fogsz kapni. Ha az Adatkezelő a kérelmet elutasítja, akkor ezt meg is indokolja, és tájékoztat arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.

9.5. A Személyes adat kapcsán érintettek a fenti jogaik megsértése esetén a következőkhöz fordulhatnak:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.);
 • Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

Magyarázat: Ha a rád vonatkozó személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor ezekhez a szervekhez fordulhatsz.

9.6. A Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő a köztük felmerülő, adatkezeléssel kapcsolatos jogvitát elsődlegesen egyezményes úton rendezi. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott általános szabályok szerint fordulhat bírósághoz

Magyarázat: Ha a hozzád köthető nem személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor egyezkedés útján, vagy peres úton léphetsz fel.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10.1. Adatkezelő jogosult az Akt-t a Felhasználók, az Ügyfelek, illetve a Munkavállalók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítani. Az Akt. érdemi módosítása esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a hozzájárulást Adatkezelőnek ismételten be kell szereznie. Az Akt-t Adatkezelő a honlapján, illetve az applikációban teszi közzé.

Magyarázat: Az Akt-t a LA-IR Bt. honlapján, vagy az applikációban bármikor megtekintheted.
Az Adatkezelő önállóan is módosíthatja az Akt-t. Azért, hogy a tudtod nélkül rád ne terjedhessenek ki az új szabályok, az Adatkezelő a módosításról előzetesen tájékoztat Téged, és szükség esetén ismét a hozzájárulásodat kéri az adatkezeléshez.

10.2. A Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló nem adhat át az Adatkezelőnek olyan adatot, ami harmadik fél és/vagy az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit sérti.

Magyarázat: Csak olyan adatot adhatsz át az Adatkezelőnek, ami nem sérti se az ő jogát, se egyéb személyekét

10.3. Amennyiben a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló jogosulatlanul harmadik fél adatait adta meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó, Ügyfél, vagy a Munkavállaló jognyilatkozatát semmisnek tekinteni, illetve a megadott adatokat törölni, valamint a hírlevélre történő feliratkozását törölni.

10.4. Jelen Akt. 19. számozott oldalból áll, és azt LA-IR Bt. - mint adatkezelésének fundamentális dokumentumát - elfogadta